25° Hokkaido Matsuri - 2020

Gastronomia típica da província de Hokkaido apresentando pratos como o
Yaki Nishin (Arenque na brasa) e Yaki Ika (Lula na brasa),
Hokkaitirashi (arroz de sushi a moda de Hokkaido), além das sobremesas tradicionais
Anmitsu e o Ichigo Daifuku (morango com azuki e mochi).

Matsuri